Handels­betingelser

Formål og omfang

Disse betingelser omhandler vilkår for levering af varer og services fra Monokrom til vores kunder. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Monokrom forbeholder sig ret til at ændre betingelserne uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftaler. 

Tilbud og aftale

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato. En aftale er indgået, når Monokrom har modtaget kundens skriftlige accept. Ordrebekræftelse fremsendes, såfremt det ønskes af kunden. Bestillinger der afgives uden forudgående tilbud fra Monokrom, anses som en indgået aftale. 

Pris og betaling

Alle priser er ekskl. moms. Monokrom forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. Monokrom er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives: 1) at det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt. 2) at kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt. 3) at kunden ønsker rettelser, der går ud over tre korrekturrunder. Ved overskridelse af betalingsfristen på 14 dage forbeholder Monokrom sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Betalingsmisligholdelse på mere end 30 dage vil altid udgøre væsentlig misligholdelse. 

Levering og forsinkelse

Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når produktet er færdigt. Kunden er berettiget til at hæve aftalen på betingelse af afsendelse af forudgående påbud, såfremt tidsplanen overskrides væsentligt. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret. Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som Monokrom ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang. 

Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan Monokrom ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som Monokrom ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af Monokroms leveringsforpligtelser fordyres, er Monokrom ikke forpligtet til at gennemføre disse. Ved beviselig rettidig afsendelse (i forhold til aftalte tidspunkt for levering) kan Monokrom ikke holdes ansvarlig for post- og fragt leverandørs forsinkede levering eller bortkomst af forsendelse. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter som allerede er leveret. Kunden kan fortryde en indgået aftale. Meddelelse herom skal ske skriftligt og foreligge inden arbejdets start. 

Ejendomsforbehold

Kunden opnår først ejendomsretten til fysiske eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til Monokrom. Samtlige varer og produkter fra Monokrom forbliver dennes ejendom indtil fuld betaling er modtaget. Efter ejendomsrettens overgang til kunden forbeholder Monokrom sig ret til at bruge fremstillet arbejde som reference i egen ­markedsføring. 

Rettigheder

Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Monokrom eller dennes samarbejdspartnere, tilhører Monokrom. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet efter instruks fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker. 

Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, forudsætter dette en særskilt skriftlig aftale herom. Kunden har kun brugsret i det omfang som fremgår direkte af parternes aftale. Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet af Monokrom på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Monokroms ejendom. Monokrom er dog forpligtet til at opbevare filerne i 3 år efter arbejdets afslutning. Ansvaret ophører hvis parterne indgår en særskilt aftale om udlevering. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.lign. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Monokrom og må ikke uden Monokroms godkendelse overlades til tredjemand. Hvad Monokrom har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som fx stanse-, præge- eller svejseværktøj er Monokroms ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. 

Mangler

Monokrom har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter Monokrom ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. 

Monokrom er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag. Monokrom har ret til mer – eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. Variationer i størrelse kan forekomme. Fra +/- 5mm til 4 %. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel. 

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Monokrom ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Monokrom har medvirket til udformningen heraf. 

Monokrom har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Monokrom sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Monokrom skadesløs for et sådant ansvar.

Monokrom har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som fx originaler, materialer, o.lign. som ikke er Monokroms, men som er overladt til denne af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Monokrom har udført. Monokrom er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Monokrom. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet. Monokrom kan uden varsel destruere produkter i sin besiddelse i tilfælde af mistanke om ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. Monokrom forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om Kunden til offentlige myndigheder eller tredjemand. Al forsendelse sker for bestillerens regning og risiko. 

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter, Monokrom ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Monokrom i øvrigt er kun erstatningsansvarlig over for kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. 

Monokrom er ikke ansvarlig for indirekte tab eller direkte tab, hvis sidstnævnte er som følge af forsinkelser eller tab af data eller tabt indtjening. 

Underleverandører

Monokrom er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal afgøres efter dansk ret.